Oslava 89. narozenin Otce Karla

2010-Oslava 89. narozenin Otce Karla
kostel sv. Stepana
P. Svehla pri bohosluzbe
P. Svehla
Ing. Jaroslav Verner
bohosluzba
mons. Fort
Dr. Blanka Jerabek a Marie Reimova
Otec Karel
Otec Karel s kytici
sekretarka ceske misie Alena Mikes
mons. Fort, P. Svehla, Svatava Tutschka
stoly na Velehrade
kolace
mons. Fort a pan Viktor Magdolen
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
P. Svehla s kytarou
zpivani lidovych pisni
zpivani lidovych pisni
recitace
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
predani diplomu a medaile
priprava kafe
sluzba v kuchyni
 
 


NEWS:


26.1. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


26.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

29.1. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2. nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko