Oslava 89. narozenin Otce Karla

2010-Oslava 89. narozenin Otce Karla
kostel sv. Stepana
P. Svehla pri bohosluzbe
P. Svehla
Ing. Jaroslav Verner
bohosluzba
mons. Fort
Dr. Blanka Jerabek a Marie Reimova
Otec Karel
Otec Karel s kytici
sekretarka ceske misie Alena Mikes
mons. Fort, P. Svehla, Svatava Tutschka
stoly na Velehrade
kolace
mons. Fort a pan Viktor Magdolen
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
P. Svehla s kytarou
zpivani lidovych pisni
zpivani lidovych pisni
recitace
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
predani diplomu a medaile
priprava kafe
sluzba v kuchyni
 
 


NEWS:


18.5. Frankfurt
 Kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16 hod.


19.5. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30
hodin

22.5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin


26.5. mše svatá
 v kostele
St. Stephan
 v 9:45 hodin


26.5. Norimberk-Fürth
 Kostel Christkönig
 Friedrich-Ebert-Straße 5
 v 15 hodin

29.5. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


30.5. Nanebevstoupení
 Páně
, mše svatá
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin


5.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


9.6. Seslání Ducha
 Svatého,
mše svatá
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin


12.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


19.6. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin
 
 
Misie Nemecko