Fronleichnam

2011-Fronleichnam
v krojích pred pruvodem
Marienplatz
kardinal Marx
soska Panny Marie
kardinal Marx
v krojich
sv. Jan Nepomucky
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod, vietnamske kroje
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
spolecne foto, Marienplatz
spolecne foto v krojich
spolecne foto v krojich
spolecne foto v krojich
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
 
 


NEWS:

     

25.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

25.4. zkouška sboru v sále
 Velehradu v 19:00 hodin


29.4. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

9.5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin

13.5. Den matek,
 
bohoslužba za členy
 Rádia Svobodná
 Evropa

 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin
 pohoštění v sále Velehradu

16. 5. Oslava sv. Jana
 Nepomuckého

 Asamkirche v 17:00 hodin

16.5. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

19.5. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

20.5. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod. 
 
Misie Nemecko