Fronleichnam

2011-Fronleichnam
v krojích pred pruvodem
Marienplatz
kardinal Marx
soska Panny Marie
kardinal Marx
v krojich
sv. Jan Nepomucky
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod v narodnich krojich
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod, vietnamske kroje
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
pruvod
spolecne foto, Marienplatz
spolecne foto v krojich
spolecne foto v krojich
spolecne foto v krojich
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
spolecne pohosteni
 
 


NEWS:
23.10. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin.
Prezentace knihy

Mons. Antona Otte
s Ackermann
Gemeinde

27.10. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

27.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

30.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

1.11.
Slavnost
všech svatých

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

6.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

10.11. Svatá
Anežka Česká

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

13.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

16.11. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

17.11. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin

20.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

24.11.
Slavnost
Ježíše Krista Krále

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin
pohoštění na Velehradě


 
 
Misie Nemecko