Ellwangen


2012-Ellwangen
veze kostelu
kostel sv. Vita
mse svata v kostele sv. Vita
mse svata
mse svata
mse svata
mse svata
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
pametni deska sv. Metodeje
kytice u pametni desky sv. Metodeje
kouzelna trumpeta pana farare
u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
exercicni dum na Schönenbergu
pan farar Svehla s kytarou
P. Waldemar Obrebski
P. Zbignew Ponichtera
predani daru panu farari
zpivani narodnich pisni
dobra nalada po obede
zpivani narodnich pisni
pan Vladimir Benes
kaple v exercicnim dome
jahen Josef Jonas u varhan
marianska poboznost
marianska poboznost
marianska poboznost
kostel Schönenberg
skupinka u kostela
kostel Schönenberg
socha panny Marie
zpivani na rozlouceni u autobusu
 
 
 


NEWS:


26.1. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


26.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

29.1. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2. nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko