Fronleichnam

2012-Fronleichnam
Bozi telo
v ceskych narodnich krojich
v ceskych narodnich krojich
Marienplatz
Reinhard kardinal Marx
predani obetnich daru
sbor
pruvod na Bozi telo
pruvod Mnichovem na Bozi telo
ceska formace se Sv. Janem Nepomuckym
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
ceska skupinka v narodnich krojich
ceska skupinka v narodnich krojich
zeny v narodnich krojich
 
 


NEWS:

24.6. nebude bohoslužba
v kostele St. Stephan

28.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 10 a v 11 hod.

28.6. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
bohoslužba v 15:00 hod.


2.7. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 18:30 hodin

Česká pouť do Ellwangen
se letos nekoná

8.7. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hodin

12.7. Oslava sv. Cyrila
         a Metoděje

bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10 a v 11 hod.

18.7. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30
bohosluža v 15 hod.


19.7. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

15.7. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hodin
 
 
Misie Nemecko