Svatá Hora

2012-Svatá Hora
pátek-Mariansky sloup
patek-kaple
sobota-vstupni brana
sobota-vstupni brana
sobota-sv.Jan Nepomucky
sobota-v arealu baziliky
sobota-bazilika
sobota-svate schody
sobota-pod schody, Pribram
sobota-zatisi s lampou a vezi
sobota-pod svatymi schody
sobota-po svatych schodech nahoru
sobota-svate schody
sobota-kaple, socha Madony
sobota-v kapli
sobota-gregoriansky soubor z Plzne
Msgre Josef Zak
sobota-v kapli
sobota-P. Slavek Svehla
sobota-spolecne foto v kapli
sobota-spolecne foto v kapli
sobota-obed v jidelne klastera
sobota-zatisi s vezickou
sobota-Golgota
sobota-detail sochy
sobota-pohled na baziliku
sobota-studna
sobota-bazilika
sobota-kriz P.Josefa Toufara
sobota-detail nad branou
sobota-pred krizovou cestou
sobota-krizova cesta
sobota-krizova cesta
sobota-bazilika
sobota-vezicka
sobota- v jidelne
sobota-zapad slunce
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni oslava
Prelat Pavel Kucera s Ludmilkou
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-zpivani
sobota-P. Slavek a Otec Pavel
sobota-spolecne posezeni
P. Muzikar, jahen Jonas, P. Kucera
nedele-mse svata
nedele-P.Slavek
nedele-mse svata
nedele- Jahen Josef Jonas, P. Slavek Svehla
nedele-mse svata
Svatohorska Madona
krokusy
jaro je tu
 
 
 


NEWS:

     

25.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

25.4. zkouška sboru v sále
 Velehradu v 19:00 hodin


29.4. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

9.5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin

13.5. Den matek,
 
bohoslužba za členy
 Rádia Svobodná
 Evropa

 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin
 pohoštění v sále Velehradu

16. 5. Oslava sv. Jana
 Nepomuckého

 Asamkirche v 17:00 hodin

16.5. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

19.5. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

20.5. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod. 
 
Misie Nemecko