Svatá Hora

2012-Svatá Hora
pátek-Mariansky sloup
patek-kaple
sobota-vstupni brana
sobota-vstupni brana
sobota-sv.Jan Nepomucky
sobota-v arealu baziliky
sobota-bazilika
sobota-svate schody
sobota-pod schody, Pribram
sobota-zatisi s lampou a vezi
sobota-pod svatymi schody
sobota-po svatych schodech nahoru
sobota-svate schody
sobota-kaple, socha Madony
sobota-v kapli
sobota-gregoriansky soubor z Plzne
Msgre Josef Zak
sobota-v kapli
sobota-P. Slavek Svehla
sobota-spolecne foto v kapli
sobota-spolecne foto v kapli
sobota-obed v jidelne klastera
sobota-zatisi s vezickou
sobota-Golgota
sobota-detail sochy
sobota-pohled na baziliku
sobota-studna
sobota-bazilika
sobota-kriz P.Josefa Toufara
sobota-detail nad branou
sobota-pred krizovou cestou
sobota-krizova cesta
sobota-krizova cesta
sobota-bazilika
sobota-vezicka
sobota- v jidelne
sobota-zapad slunce
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni oslava
Prelat Pavel Kucera s Ludmilkou
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-vecerni posezeni
sobota-zpivani
sobota-P. Slavek a Otec Pavel
sobota-spolecne posezeni
P. Muzikar, jahen Jonas, P. Kucera
nedele-mse svata
nedele-P.Slavek
nedele-mse svata
nedele- Jahen Josef Jonas, P. Slavek Svehla
nedele-mse svata
Svatohorska Madona
krokusy
jaro je tu
 
 
 


NEWS:

24.6. nebude bohoslužba
v kostele St. Stephan

28.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 10 a v 11 hod.

28.6. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
bohoslužba v 15:00 hod.


2.7. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 18:30 hodin

Česká pouť do Ellwangen
se letos nekoná

8.7. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hodin

12.7. Oslava sv. Cyrila
         a Metoděje

bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10 a v 11 hod.

18.7. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30
bohosluža v 15 hod.


19.7. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

15.7. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hodin
 
 
Misie Nemecko