Ohlédnutí 2013

7. 12. 2013 Mikulášská nadílka

V sobotu odpoledne byly pozvány děti s rodiči do Českého centra.

P. Švehla jim vypravoval o sv. Mikuláši, zazpívaly si písničky a těšily
se na jeho příchod. Za zvuku zvonečku se objevila v sále nebeská
návštěva. Některé z dětí měly pro sv. Mikuláše připravenou říkanku
nebo básničku. Andělé rozdali dětem čokoládové balíčky a slíbili,
že za rok přijdou znovu.30. 11. 2013 Adventní duchovní obnova

  Letošní advent jsme společně zahájili v sobotu
  30. listopadu v sále Velehradu. Duchovní slovo
  vedl jezuita Jiří Hebron, tématem obnovy bylo
  „Rozlišování mezi duchem dobra a duchem zla,
  “podle svatého Ignáce a uvedení do adventní doby.
  Meditovali jsme nad známým obrazem Leonarda
  da Vinci „Zvěstování.“ Díky bohatému výkladu
  evangelia sv. Lukáše jsme sestoupili do tajemství
  meditace.

Na počátku bohoslužby jsme požehnali adventní věnec a zapálili
první svíci. Po bohoslužbě následovalo posezení s pohoštěním
a další duchovní rozmluvy.

                  20. 11. 2013 Prezentace fotek z Thajska,
                     Hongkongu a Filipín


Jindřich Krčmář se s námi podělil o zážitky a dojmy z dovolené
v exotických zemích, jakými jsou Thajsko a Filipíny. Promítl nám
snímky z čínské metropole Hongkongu, tygry v thajském klášteře
a fotky přírodních zákoutí z Filipínského souostroví.
 10. 11. 2013 Oslava 92. narozenin Otce Karla Fořta


Otec Karel Fořt se v pátek 8. listopadu dožil 92 let. Oslavoval v Českých
Budějovicích, kde jej navštívil budějovický Otec biskup, generální vikář
a další přátelé. S ostatními kněžími v domově koncelebroval mši svatou
na poděkování.
V Mnichově nebyl tentokrát mezi námi. V neděli 10. listopadu jsme
v kostele sv. Štěpána při mši sv. přesto zpívali Českou mši lidovou,
kterou on sám před lety složil. U kostela jsme zazpívali „živijó“ a připili
na jeho zdraví.
Malá delegace jej v týdnu v Českých Budějovicích navštívila a předala
pozdravy a přání napsané na několika listech papíru. Otec Karel děkuje,
pozdravuje a těší se na návštěvu Mnichova.

          29. 9. 2013 Svátek svatého Václava

Oslava svaté Ludmily a svatého Václava neodmyslitelně
patří do každoročního kalendária českých misií. Nejen
v Německu, ve Vídni, ale i např. v kanadském Torontu
(kde je Česká farnost svatého Václava) je tento kníže
mezi krajany právem vzpomínán. Václav a Ludmila stojí
na počátku našich dějin, po svatých Cyrilu a Metoději
jsou našimi prvními světci.V neděli 29. září jsme slavili v Mnichově bohoslužbu ke cti svatého Václava.
Z kláštera Schäftlarn přijel, koncelebroval a česky kázal emeritní opat
Emmeran Kränkl OSB.
Přítomnost krojovaných zvyšovala krásu bohoslužby. Po mši svaté jsme
na Velehradě neměli svatováclavskou husu, ale výborný guláš a posvícenské
koláče. Odpoledne jsme si společně zazpívali několik oblíbených lidových
písní.14. 7. 2013 Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově

Letos slavíme 1150. výročí příchodu bratrů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu.
V Mnichově jsme si připomněli jejich význam a duchovní
odkaz pro náš národ. Po mši svaté v kostele sv. Štěpána
jsme shlédli hru Marie Holkové o sv. Cyrilu a Metodějovi.
Hrála divadelní skupina „Rovnátka“ z jižních Čech.
Byl to zážitek, spoluprožívat dialogy, vtipně formulované
do veršů.


V sále Velehrad na nás čekalo výborné pohoštění.
Na závěr jsme si za doprovodu klavíru a kytary s radostí zazpívali.


6. 7. 2013 Pouť do Ellwangen

Letos jsme se sešli již po 41. v malebném městě Ellwangen, kde byl v letech 870 – 873 vězněn sv. Metoděj.

Slavnou mši svatou v bazilice sv. Víta
celebrovali Mons. Josef Žák z Plzně,
ThDr. Emil Valášek z Passau, P. Josef
Kaňovský z Utzenhofen a P. Bohuslav
Švehla z Mnichova.
Mons. Žák měl krásnou a povzbuzující
promluvu o poslání apoštolů Slovanů
a jejich aplikaci v dnešní době.Dvěma manželským párům, které letos oslavily zlatou svatbu, bylo uděleno
kněžské požehnání.

Bohoslužba pokračovala litaniemi u pamětní desky na místě tehdejšího vězení
sv. Metoděje. Dopolední slavnost jsme zakončili modlitbami a zpěvem chorálu
Svatý Václave.

Výborný "švábský" oběd, chvilka posezení s přáteli, české a moravské písně byly "siestou" svátečního dne.

V kapli exercičního domu na Schönenbergu nádherně vyzněly mariánské písně s varhanním doprovodem Josefa Jonáše.
Jistě mnohé doletěly až k nebi.


9. 6. 2013 Prezentace fotek z Nového Zélandu
                 v sále Velehradu

V neděli odpoledne jsme se vydali na Nový Zéland
s Ivou Nevěřilovou a Marií Smolkovou, které tyto
ostrovy navštívily nezávisle na sobě. Obě si přivezly
spoustu krásných fotek, hodně zážitků a zkušeností
ze života u „protinožců.“ Kromě nádherných hor je
též místem pěstování vinné révy, obrovských
plantáží jabloní a dalších ovocných stromů. Proto
sem často míří studenti na brigády. Děkujeme
oběma mladým dámám za krásné odpoledne
a výborné pohoštění.

        1. – 8. 6. 2013 Pobyt mladých na Velehradě v St. Martin
v jižním TyrolskuDolomity a pastorační dům Velehrad nám opět odhalovaly svou nádheru.
Setkání s mnoha známými, společné modlitby a bohoslužby, celodenní
horské túry a nádherné výhledy

Zúčastnili jsme se nedělní mše svaté pro hasiče v Prags, navštívili rodný
dům misionáře Číny sv. Josefa Freinademetze v Oies, Abtei Badia.

Po týdnech dešťů a bouřek jsme přivezli navíc pěkné počasí.

Dík patří P. Antonínovi, kuchařce Aničce a správci Petrovi.
16. 5. 2013 Svatý Jan Nepomucký v Mnichově

Kdo by neznal sv. Jana Nepomuckého?

Jeho socha stojí na mnoha mostech, zvláště v tuto dobu velké vody
a záplav jej vzýváme o pomoc a přímluvu.

Každý rok se spolu s Ackermann-Gemeinde scházíme
v mnichovském Asamkirche, kostele zasvěceném sv. Janu
Nepomuckému. Letošní bohoslužbě předsedal mnichovský
emeritní biskup Mons. Dr. Franz Dietl. Kostel byl plný,
pohoštění na Velehradě výborné. Pan biskup u stolu velmi
srdečně vyprávěl o svých návštěvách Prahy i jiných míst naší
vlasti.


Tři věty z přímluv, které zazněly při mši svaté:

Svatý Jene Nepomucký, daruj mocným svého svatého Ducha, aby se drželi tvých zákonů a podporovali slabé.

Zbav nás strachu, že pro svou víru sklidíme posměch a urážky.

Posiluj touhu po křesťanských hodnotách a upevňuj víru v Evropě.12. 5. 2013 Biřmování, Svátek matek a výročí začátku
vysílání Rádia Svobodná Evropa

Na druhou neděli v květnu připadlo několik
významných událostí: tradičně si tento den
připomínáme začátek vysílání Rádia Svobodná
Evropa a Svátek matek.Letos k tomu dodala lesk návštěva Otce biskupa Mons. Václava Malého,
spojená s udílením svátosti biřmování.

Bohoslužba začala srdečným uvítáním Otce biskupa naším lektorem
Zdeňkem Říhou. V kázání biskup mj. podtrhl potřebu statečnosti
a vytrvalosti ve víře. Okamžik udílení svátosti třem biřmovancům byl
chvílí modlitby a prosby.
V závěru bohoslužby jsme písní poděkovali našim maminkám, každá
žena dostala růži.

V sále naproti kostelu slavnost pokračovala společným obědem. 
Otec biskup mluvil o životě církve ve vlasti.

Poděkování přednesla starostka misijní rady Svatava Tutschka. Paní
Dr. Zdeňka Planetová seznámila Mons. Malého s finanční podporou chudých studentů v rozvojových zemí některými členy našeho společenství. Velkou
radostí je, že její indický „chráněnec“ Babu byl letos vysvěcen na kněze.
Čestný starosta mnichovského Sokola Jan Trunčík pozval všechny na
40. výročí setkávání sokolů v tyrolském Oetzu.

Dík patří Otci biskupovi, ministrantům, kuchaři, pracovnímu týmu v kuchyni,
všem co něco upekli i všem, kteří se slavnosti zúčastnili.
29. 3. 2013 Velký pátek - Křížová cesta národů

Na mnichovské pěší zóně se už řadu let na Velký pátek dopoledne koná
křížová cesta. Pořadateli jsou arcibiskupství a jinojazyčné misie.
Cesta začala v kostele sv. Michaela a končila u mariánského sloupu na
Marienplatz. Každé zastavení měla jiná misie, která pak zpívala postní
píseň ve svém jazyce. Letošní průvod vedl tzv. "Benediktův kříž," který
zapůjčila chorvatská misie. Tehdejší mnichovský arcibiskup kardinál
Ratzinger jej v r. 1976 věnoval chorvatské misii při příležitosti posvěcení
jejich nových prostor. Premiérou byla účast současného mnichovského
kardinála Reinharda Marxe.
Po závěrečném požehnání řekl všem: "Kříž patří k dějinám naší země
i mnoha dalších zemí, ze kterých pocházíte."

    


15. - 17. 3. 2013 Krajanská duchovní obnova
                              na Svaté Hoře u Příbrami

Už několik let se krajané z Německa, podpořeni svými přáteli z vlasti,
v postě scházejí na Svaté Hoře.
Podobně jako loni obnovu společně vedli Mons. Josef Žák z Plzně, jáhen
Josef Jonáš ze Zdic a P. Bohuslav Švehla z Mnichova.
Věříme, že se nám podařilo znovu promazat a doladit naše osobní "anténky
víry," abychom v sobě překonali nebezpečí "křesťanství bez Krista," jak nám
připomněl Otec Žák. A druhá jeho myšlenka: "Naučme se předávat volant
a řízení své životní káry Ježíši Kristu." Snad by se dala jeho slova rozvinout
v následujícím přání:

„Nechť každé ráno usedáme na ono sedadlo spolujezdce s radostným
očekáváním, kam nás dnes náš Pán zaveze, a ať s láskou sloužíme
jako jeho vzorní závozníci!“

V nádherném prostředí a mezi lidmi podobné "krevní skupin" jsme prožili
příjemný duchovní víkend. Sluníčko nás v sobotu i v neděli provázelo.

 


14. 3. 2013 Prezentace fotek z cesty po západním
                     pobřeží USA a Kuby

Ve čtvrtek večer jsme se podívali až za Atlantský oceán na Floridu,
Kubu a po západním pobřeží USA, kam nás pozval Jan Šnevajs. Co
se všechno může zažít v zemi, kde panují trochu jiná pravidla než
u nás v Evropě, jsme se mohli přesvědčit z Honzova vyprávění
a promítání fotek. A to ať už člověk cestuje sám nebo ve čtyřech
se svými přáteli. K tomu atmosféru cestovatelského večera dokresloval
pravý kubánský rum s coca-colou a popcorn. Po promítání jsme měli
ještě malou společnou diskusi.
                                                                         
9. 3. 2013 Postní duchovní obnova

V sobotu 9. března jsme prožili v sále Velehradu postní duchovní obnovu.
Vedl ji student a jezuita Jiří Hebron, který v Mnichově studuje filosofii na
jezuitské vysoké škole.
Prvním tématem bylo známé jezuitské "duchovní rozlišování." V druhé
části jsme rozbírali evangelijní příběh o Marii a Martě (Lk 10, 38 - 42).
Velmi zajímavá byla následná diskuse.
Po společném obědě jsme pokračovali úvodem do meditace a adorací.
Mše svatá program uzavřela.
Byl to velmi krásný společně prožitý den.24. 2. 2013 Popelec umělců

Při nedělní mši svaté jsme si připomněli některá jména umělců a osobností,
které nás v roce 2012 opustili. Zazněla též "modlitba umělce," letos
umělkyně - francouzské tanečnice Mireille Nčgre.
Ve farním sále Velehrad jsme pokračovali pásmem k vybraným
osobnostem. Po promítání následoval společný oběd a setkání.


20. 2. 2013 Setkání s premiérem Petrem Nečasem

Český premiér Petr Nečas navštívil ve dnech 19. - 21. února Bavorsko.
Byla to historicky první návštěva této spolkové země od roku 1990.
V rámci návštěvy Mnichova se setkal se zástupci krajanských spolků
a sdružení, při kterém jej krátce za Českou misii pozdravil P. B. Švehla.
Velmi důležitou částí cesty byla premiérova řeč v bavorském sněmu.

Najdete j
í
zde. Vzbudila velmi pozitivní ohlas nejen u politiků, ale také
široké veřejnosti
.

 10. 2. 2013 Cirkus Krone

Po nedělní mši svaté jsme měli společný oběd na Velehradě. Sešli jsme se
v hojném počtu, každý s něčím ochotně pomohl a tak se nám oběd vydařil.
Odpoledne jsme šli do Cirkusu Krone. Představení bylo velmi pěkné, ale
čísla artistů raději nebudeme doma ani zkoušet. :-)


     
                 


7. 2. 2013 Masopust na Velehradě

Masopust nebo-li karneval předchází Postní dobu. Ta začíná Popeleční
středou a vyjma nedělí trvá 40 dní až do Svatého týdne před Velikonocemi.
V masopustu se má člověk radovat a může chodit v převlecích, aniž by tím způsobil pozdvižení na ulici.

I
my jsme si udělali takový "malý" masopust ve čtvrtek večer na Velehradě.
Člov
ěk v barevném kloboučku nebo v paruce hned vypadá jinak...

           


13. 1. 2013 Rozloučení s Vánocemi

V neděli 13. ledna jsme si naposledy zazpívali Narodil se Kristus Pán.
Po mši svaté, na které byl přítomen i mons.Karel Fořt (91 let), jsme měli
u kostela St. Stephan čaj a cukroví.
S panem farářem Švehlou jsme zpívali ještě další krásné koledy.

 
 


NEWS:

Arcibiskupství
zrušilo všechny
veřejné
bohoslužby
viz "Aktuality"

 
 
Misie Nemecko