Svatý Václav

2010-Svaty Vaclav
bohosluzba
spolecne foto pred kostelem
spolecne foto pred kostelem
spolecne foto pred kostelem
spolecne foto pred kostelem
pred kostelem
v krojich v sale Velehradu
stoly v sale Velehradu
zatisi s kytici a ovocem
Ing. Hanzl a Ladislav Benes
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
pohosteni na Velehrade
svatovaclavska jablka a svestky
 
 
 


NEWS:

     

9.9. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

9.9. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

12.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin


15.9. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

16.9. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

19.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin
 
23.9. Svatováclavská pouť
 slavnostní bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin
 pohoštění na Velehradě

23.9. Gottesdienst
 der Nationen

 s kardinálem Reinhardem
 Marxem, Frauenkirche
 17:30 hodin

26.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

3.10. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14.10. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin 
 
Misie Nemecko