Fronleichnam

2012-Fronleichnam
Bozi telo
v ceskych narodnich krojich
v ceskych narodnich krojich
Marienplatz
Reinhard kardinal Marx
predani obetnich daru
sbor
pruvod na Bozi telo
pruvod Mnichovem na Bozi telo
ceska formace se Sv. Janem Nepomuckym
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
pruvod mestem
ceska skupinka v narodnich krojich
ceska skupinka v narodnich krojich
zeny v narodnich krojich
 
 


NEWS:

     

6.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

13.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

16.6. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

17.6. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

20.6. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

24.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


24.6. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

27.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

4.7. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

7.7. Pout`do Ellwangen

8.7. Slavnost sv. Cyrila
       a Metod
ěje
 
bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko