Historie - vznik České duchovní služby v Mnichově

Po 2. světové válce začala v bývalém Československu vládnout komunistická strana, která po nacismu nastolila další krutou diktaturu.
Svou moc upevňovala zabavováním majetku, tvrdými výslechy, inscenovanými soudními procesy, tresty odnětí svobody na mnoho let, pracovními tábory a drastickým zabíjením "nepřátel socialismu."

V padesátých letech 20. století proto odešlo z Československa do Německa mnoho exulantů. Někteří se zde usadili, jiní pokračovali dál.

Bavorský Mnichov se stal sídlem Rádia Svobodná Evropa. Rádio se snažilo “vzdušnou cestou“ informovat lidi v Československu, později i v dalších zemích za „železnou oponou“. Přinášelo ověřené zprávy z domova i ze světa a komentovalo jednotlivé události ve vlasti.
Existovalo nejen politické a zpravodajské vysílání, ale mělo i kulturní, sportovní a náboženskou redakci. Od začátku vedl náboženskou redakci ThDr. Alexander Heidler.

Logo na budově

P. Alexander Heidler

Rádio Svobodná Evropa začalo vysílat 1. května 1951 z hotelu "Bayerischer Hof."
V neděli 6. května byla přenášena první česká bohoslužba z kostela sv. Štěpána. Sloužil ji a kázal ThDr. Alexander Heidler, který používal přezdívku Otec Křišťan.
P. Heidler byl jmenován delegátem pro Čechy v Německu.
Začal nepravidelně vydávat zpravodaj. Jmenoval se "Pastorační dopis", pak "Německo - naše farnost" a později "Hlas svatého Cyrila a Metoda."

Léto 1985

Vánoce 1967

V alžírském městě Bona a v okolí působil od r. 1951 P. Karel Fořt (emigroval v r. 1950). V zemi však začaly nepokoje povstalců proti francouzským kolonistům. Nejprve na venkově, pak i ve městě docházelo k násilnostem a útokům, až vypukla Alžírská válka (1954 - 1962). Pro cizince se země stala nebezpečnou.

P. Karel Fořt jezdil z Afriky na dovoelou do Mnichova. Když v Alžíru začaly nepokoje, objevoval se v Mnichově častěji. V roce 1956 byl z Říma jmenován "Missionarius migratium sermonis Bohemicae in Germania" - Misionář pro česky mluvící migranty v Německu. Pendloval mezi Afrikou a Evropou, až zůstal trvale v Mnichově. Pomáhal P. Heidlerovi v pastoraci, zapojoval do ní i další české kněze - emigranty.

P. Karel Fořt                                          P. Fořt v Alžíru

V r. 1963 se stal P. Fořt českým farářem v Německu. P. Heidler byl i nadále delegátem a vedl náboženskou redakci v Rádiu Svobodná Evropa.

V červenci 1963 se konala Cyrilometodějská pouť. Krajané z celého světa putovali do Říma oslavit 1100 let příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu. Mezi nimi nechyběli ani Češi z Německa. Nově zvolený papež Pavel VI. věnoval krajanům zvláštní audienci.
V Mnichově byla na počest sv. Cyrila a Metoděje sloužena bohoslužba ve staroslověnském jazyku.
U příležitosti tohoto výročí český zpravodaj začal vycházet pod názvem "Hlas sv. Cyrila a Metoda". Logo navrhla výtvarnice Gertruda Goepfertová Gruberová.

Gertruda Goepfertová Gruberová - kresba kostela Sv.Štěpána 

Logo: Panna Maria Královna,
Sv. Cyril a Metoděj s dvojitým křížem

V roce 1965 navštívil kardinál Dr. Josef Beran Dachau, kde byl za II. světové války téměř tři roky vězněn. Součástí jeho návštěvy bylo i setkání s českými krajany v Mnichově. Duchovní správa cizinců ve světě byla Římem povýšena na "Missio cum cura animarum" - tj. misie s duchovní správou.
P. Karel Fořt převzal štafetu delegáta pro Čechy od Dr. Heidlera.
Do Mnichova přišla paní Dr. Hana Karas. Byla zaměstnána jako knihovnice v Bavorské státní knihovně. Ostatní čas věnovala České misii. Stala se spolupracovnicí P. Fořta. Psala Hlas sv. Cyrila a Metoda, vyřizovala korespondenci, účastnila se sympozií, byla členkou Německé katolické rady.

V srpnu 1968 obsadla vojska Varšavské smlouvy Československo. Reakcí byla ohromná vlna uprchlíků, mnozí přišli do Německa. Byli soustředěni převážně v utečeneckém táboře v Zirndorfu. Tam od r. 1967 působil P. Pavel Kučera.
V táborové kapli sloužil bohoslužby a udílel svátosti. Jeho služba se však neomezovala jen na duchovní úkony, naopak: bez ohledu na náboženství Čechům a Slovákům radil, tlumočil, sháněl práci, finanční pomoc, doprovázel na úřední jednání,...

           P. Pavel Kučera

            Dr. Hana Karas

Duchovní správa cizinců postupně získávala v Německu své místo. V roce 1969 již existovala česká střediska ve velkých městech (Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, Feiburg, Kolín, Hamburg).

Česká důchovní služba v Mnichově sídlila prozatím v Maria Theresia-Str. 6. Vznikl klub Tatry - Šumava." Dům však byl prodán a zbořen.

Velehrad, Maria Theresia-Str. 6                              Velehrad v Klenzestr. 66

Na jaře roku 1970 získali Češi budovu v Klenzestr.66. Přízemí služilo jako přijímací místnost a skladiště, v patře byly kanceláře. Sklep se proměnil v malý sál. Tam probíhaly všechny programy, oslavy, výuka náboženství i češtiny. Skauti měli v garáži klubovnu.

V roce 1970 se konala první pouť ke sv. Metodějovi do Ellwangen.

Pouť v Ellwangen

Procesí v národních krojích na Boží Tělo

V r. 1973 byl P. Karel Fořt jmenován monsignorem.
Salesián P. Jiří Kopic začal působit v mnichovském Salesianu, P. Fořt jej získal na malý úvazek pro práci s českou mládeží.

v r. 1978 se Češi v národních krojích poprvé účastnili procesí Božího Těla jako skupina.

V r. 1980 náhle zemřel Dr. Alexander Heidler. Pohřben byl na hřbitově Waldfriedhof v Mnichově.
Jeho službu v Rádiu Svobodná Evropa převzal Mons. Karel Fořt. Vysílal pod přezdívkou Otec Karel.

V roce 1981 si Česká duchovní služba připomínala již 30 let svého trvání. Bohoslužbu v kostele sv. Štěpána celebroval mnichovský kardinál Joseph Ratzinger.
Misie získala pro svou činnost další prostory: sál Velehrad v Kreuzstr. 16. Používala jej do r. 2009.

         P. Fořt a kardinál Ratzinger                                      Slavnostní otevření Velehradu

1982 - Friedrich Wetter byl jmenován novým biskupem pro Mnichov a Freising, v roce 1985 byl jmenován karidnálem.

V r. 1986 přijal v Mnichově jáhenské svěcení Ing. Jan Kaplan. Jako trvalý jáhen byl ustanoven pro české krajany. Asistoval při bohoslužbách, navštěvoval nemocné, organizoval duchovní kroužky, byl aktivním členem Orla.

 Jan Kaplan  

Mons. Karel Fořt nadále pracoval v Rádiu Svobodná Evropa a sloužil v kostele sv. Štěpána bohoslužby, které vysílalo Rádio Svobodná Evropa. Působil jako farář i delgát mezi krajany.

P. Kučera při Audience u Jana Pavla II. v Římě

P. Pavel Kučera


V r. 1987 předal Mons. Karel Fořt štafetu českého faráře P. Karlu Janouškovi. P. Karel Janoušek vedl mnichovskou misii v letech 1987 - 90. V r. 1991 byl povolán do Říma a jemnován vícerektorem Nepomucena.

Jeho nástupcem se stal P. ThDr. Jan Bárta, který v Mnichově působil v letech 1991 - 1995.

Při pouti do Ellwangen v r. 1991 předal Mons. Karel Fořt službu českého delegáta prelátovi Pavlovi Kučerovi. P. Pavel Kučera se stal třetím a posledním českým delegátem v Německu (Heidler - Fořt - Kučera, česká delegatura existovala do r. 2006). V rámci úsporných opatření Německá biskupská konference (DBK) postupně snižovala počet delegatur. Místo delegáta byli při DBK jmenování tzv. "Sprecher - mluvčí" jednotlivých jazykových skupin.

Mons. Karel Janoušek, P. ThDr. Jan Bárta, P. Jíří Kopic SDB

Roku 1995 se stal komisariálním (na částečný úvazek) správcem Mnichovké misie P. Jiří Kopic SDB. Obětavě jezdil do Mnichova ze St. Martin v Jižním Tyrolsku (do roku 2000).

S ukončením vysílání Rádia Svobodná Evropa v Mnichově (1995) skončil svou 15ti-letou činnost v Rádiu Svobodná Evropa i Otec Karel. 

Mons. Karel Fořt ve studiu Rádia Svobodná Evropa

V r. 1999 vyšel knižně soubor kázání Otce Karla Fořta "Cesta, pravda, život" - Slovo Boží na vlnách Svobodné Evropy (1980 - 1995).

1. prosince 1999 se stává novým farářem v Mnichově P. Bohuslav Švehla. Byl uvolněn z diecéze České Budějovice a Českou biskupskou konferencí vyslán do Německa.
V roce 2006 byl jmenován mluvčím (Sprecher) České duchovní služby v Německu.

P. Bohuslav Švehla                              

V březnu 2007 se poprvé konala postní duchovní obnova na Svaté Hoře u Příbrami.
Na podzim vyšel první barevný Hlas sv. Cyrila a Metoda.
V r. 2007 vyšla kniha vzpomínek Mons. Karla Fořta "Život voněl člověčinou" v rozhovoru s Janem Paulasem.

2008 - Friedrich kardinál Wetter odešel do důchodu, v Mnichově působil 25 let (1982 - 2007).
Jeho nástupcem se stal Reinhard Marx, dosavadní biskup diecéze Trier. V říjnu byl jmenován kardinálem.

V r. 2009 vyšla kniha vzpomínek Otce Pavla Kučery "Lágr" v rozhovoru s Janem Paulasem.

Kniha: Život voněl člověčinou

Kniha: Lágr

Všechny misie z Kreuzstr. 16 se v roce 2009 přestěhovaly do nově zrekonstuované budovy u nádraží. Vznikl "Haus der Missionen". Náš Velehrad získal novou adresu: Dachauer Str. 23.

V r. 2010 biskup pro zahraničí Mons. Petr Esterka udělil medaile "Za službu církvi, vlasti a národu" - Mons. Karlu Fořtovi a paní Aleně Mikešové.

V neděli 8. května 2011 jsme si připomněli již 60. výročí českých bohoslužeb v Mnichově od založení Rádia Svobodná Evropa.
Paní Alena Mikešová odešla do důchodu, na České misii působila jako sekretářka 40 let. Na její místo nastoupily Vendula Bílková a Marie Popeláková.

Mons. Karel Fořt                 Alena Mikešová

7. července 2012 se konala již 40. pouť ke sv. Metodějovi do Ellwangen.

Mons. Václav Malý byl v říjnu 2012 ČBK jmenován delegátem pro krajany v zahraničí. Jeho předchůdce Mons. Petr Esterka se stal vikářem pro oblast Severní a Jižní Ameriky a Austrálie.

28. října 2012 propůjčil prezident Václav Klaus řád T. G. Masaryka mons. Karlu Fořtovi za jeho celoživotní dílo.

Mons. Karel Fořt, P. Bohuslav Švehla na Pražském hradě

V roce 2013 navštívil krajany v Mnichově Otec biskup Václav Malý. Slavil bohoslužbu za členy Rádia Svobodná Evropa a udělil svátost biřmování.

Společené foto s Otcem biskupem Václavem Malým


21. ledna 2014 zemřel v Českých Budějovicích Mons. Karel Fořt. Pohřben byl na Práchni u Horažďovic.

24. srpna 2014 v kostele Herz Jesu v Ludwigshafenu přijal jáhenské svěcení Josef Jonáš. Později se odstěhoval z Německa do Zdic u Berouna, kde působil jako jáhen a varhaník. Biskup Zdeněk Wasserbauer mu 3. března 2019 v kostele sv. Vavřince v městečku Žebrák u Zdic udělil kněžské svěcení.

P. Josef Jonáš

2015 - z důvodu generální opravy Svaté Hory se postní duchovní obnova krajanů konala ve Štěkni u Strakonic v klášteře sester Congregation Jesu (SI)

Společné foto se sestrami Congregation Jesu

V září 2015 odešel do důchodu vedoucí cizojazyčných misií v Mnichově prelát Josef Obermaier. Jeho nástupcem se stal v r. 2016 Mons. ThDr. Alexander Hoffmann.

24. února 2016 zemřel Otec Pavel Kučera, dlouholetý duchovní v Norimberku, držitel medaile "Za zásluhy o stát" od prezidenta Václava Havla. Byl pohřben na břevnovském hřbitově v Praze.

22. března 2017 zemřel Viktor Magdolen (96 let), dlouholetý zpěvák při slovenských i českých bohoslužbách v Mnichově a na poutích v Ellwangen. Pohřben byl na Nordfriedhof v Mnichově.

14. května 2017 - Svátek matek a výročí českých bohoslužeb s námi oslavil Otec biskup Václav Malý. Koncelebrovali: Mons. Alexander Hoffmann a P. Bohuslav Švehla.

23. září 2018 - na Slavnosti svatého Václava měl kázání P. ThDr. Emil Valášek, gratulace k 80. narozeninám.

P. ThDr. Emil Valášek

V r. 2019 se kancelář České misie přestěhovala z Klenzestr. 66 do Dachauer Str. 23. Prostory v Klenzestraße obývala 49 let - od roku 1970.

23. června 2019 pastorační návštěva Otce biskupa Václava Malého v Mnichově.

Společné foto s Otcem biskupem Václavem Malým

6. července 2019 - pouť do Ellwangen vedl opat Zdeněk Filip Lobkowitz O.Praem. z kláštera Teplá a udělil svátost biřmování.

25. listopadu 2020 zemřel P. Jiří Kopic, pohřben byl do salesiánského hrobu v Ensdorfu.

11. prosince 2020 zemřel P. Th.Dr. Emil Valášek. Pohřben byl do rodinného hrobu v Opavě - Kylešovicích.

10. srpna 2021 v Los Angeles zemřel Otec biskup Mons. Petr Esterka (biskup pro krajany v zahraničí). Pohřben byl do rodinného hrobu v Dolních Bojanovicích.

Dlouholetí mnichovští lektoři Zdeněk Říha a Marie Nevímová se v srpnu 2022 vrátili do vlasti. Z. Říha působil při českých bohoslužbách v kostele St. Stephan od roku 1984 a M. Nevímová asi od roku 1994.

Marie Nevímová a Zdeněk Říha

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov